6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. Tel.: +3663/313-244

Közérdekű Adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat

(egyes adatok a címsorra kattintva érhetőek el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A KÓRHÁZ HIVATALOS NEVE:
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Székhelye: Szentes, Sima F. u. 44-58.
Postai címe: 6600, Szentes Sima Ferenc u. 44-58. Pf.: 60
Telefonszáma: 63/313-244 (Központ)
Fax: 63/313-972
E-mail: igazgatasszentesi-korhaz.hu
Honlapja: www.szentesi-korhaz.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

Titkárság
Telefonszám: 63 / 313-244  (159-es mellék)
E-mail: igazgatasszentesi-korhaz.hu
Ügyfélfogadási rend:

 • H-CS: …… 7.30 – 16.00
 • P: ……..… 7.30 – 13.30
2019.07.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 2019.07.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

A KÓRHÁZ VEZETŐI:

 • Főigazgató: Dr. Kalmár Mihály
  • Tel.: 63 / 313-244  (159-es mellék)
  • Email: dr.kalmar.mihalyszentesi-korhaz.hu 
  • Telephely: Szentes, Sima F. u. 44-58.
 • Gazdasági igazgató: Tripolszky Balázs 
  • Tel.: 63 / 313-244  (159-es mellék)
  • Email: tripolszky.balazsszentesi-korhaz.hu
  • Telephely: Szentes, Sima F. u. 44-58.
 • Ápolási igazgató: Dr. Szilágyiné Kádár Irén 
  • Tel.: 63 / 313-244  (159-es mellék)
  • Email: drszilagyineszentesi-korhaz.hu
  • Telephely: Szentes, Sima F. u. 44-58.
 • Orvos igazgató: Dr. Pásztor Imre 
  • Tel.: 63 / 313-244  (159-es mellék)
  • Email: orvosigazgatoszentesi-korhaz.hu
  • Telephely: Szentes, Sima F. u. 44-58.
2019.07.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság
Telefonszám: 63 / 313-244  (159-es mellék)
E-mail: igazgatasszentesi-korhaz.hu
Ügyfélfogadási rend:

 • H-CS: …… 7.30 – 16.00
 • P: ……..… 7.30 – 13.30
2019.07.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 • Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
  Központi telefonszám: +36-1-795-1200
  E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
  Központi Ügyfélszolgálati Iroda
  Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14.
  (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

 

Középirányító szerv: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 •  Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
  Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
  Tel.: (+361) 356-1522
  Fax: (+361) 375-7253
  E-mail: aeek@aeek.hu
  Honlap: www.aeek.hu
  A középirányító szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendeletben meghatározott jogokat gyakorolja.
2019.07.30. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  

 

 

 

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat

(egyes adatok a címsorra kattintva érhetőek el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE:
(1997. ÉVI CLIV. TRV 91.§)

Az általános fekvőbeteg-szakellátás a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása.
Ennek igénybevétele a külön jogszabályba foglaltak szerint a beteg folyamatos ellátását végző orvos, a kezelőorvos vagy az arra feljogosított más személy beutalása, valamint a beteg jelentkezése alapján történik.Az ellátás lehet:
a) folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ideértve a hosszú ápolási idejű ellátásokat is,
b) az a) pontban foglalt céllal, meghatározott napszakokban történő ellátás,
c) olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges, illetve a megfigyelési idő alatt – szükség esetén – a további azonnali egészségügyi ellátás biztosított.

 

AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉT, FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 43/1999. (III.3.) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
 

2019.07.30.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke   Negyedévente  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
 
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE:

Közérdekű adatok megismerése iránti kérelmet a Főigazgató részére kell benyújtani/megküldeni.Ügyfélszolgálat elérhetősége az 1. pontban (Szervezeti, személyi adatok) található.

Intézményi adatvédelmi felelős: Főigazgató

Egység adatvédelmi felelősök: Gazdasági igazgató, Orvos igazgató, Ápolási igazgató

2019.07.30. Negyedévente Az előző állapot törlendő  
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 • Intézményünk a kezelésében lévő közérdekű adatok hasznosítására, felhasználására irányuló szerződéssel nem rendelkezik
2019.07.30. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  

 

 

 

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

  Adat

(egyes adatok a címsorra kattintva érhetőek el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

2019.07.30. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig  
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Foglalkoztatottak létszáma:
Intézményünknél a foglalkoztatottak létszáma 728 fő

2019.07.30.  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2019.08.09. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig  
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)    Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések    Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2019.07.30.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

2019.07.30.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával  

 

 

 

 

IV. Általános információk

  Adat

(egyes adatok a címsorra kattintva érhetőek el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. Integritás  

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
2. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
3. Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
4. Álláshirdetések   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő  
5. Pályázatok   A változásokat követően /category/allasajanlatok/azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  

(A legutóbbi módosítás 2019.07.30. dátum, a Közérdekű Adatok adatstruktúrájának törvényi megfelelőséghez igazításának dátumát jelzi.)

A Közérdekű Adatok Menüpont 2019.07.30. előtti verziója.